NAUJIENOS

 

 

NEMOKAMA KORONOS KARŠTOJI LINIJA 1808 (VISĄ PARĄ)

Vyriausybės sprendimų lengvinamos karantino sąlygos. Mieli pacientai, dėl jūsų saugumo - PRAŠOME LAIKYTIS LR Vyriausybės IR LR sveikatos apsaugos ministrų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovavimo nustatymo taisyklės!

..................................................................................................................................................................................................................... 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-1504 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ESANTINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI ORGANIZAVIMO TVARKOS APASŠO PATVIRTAS“

2020 m. liepos 31 d. Nr. V-1748

Vilnius

P akei č iu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Lietuvos Respublikoje paskelbto valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

  1. Pakuotės preambulė ir jos išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas 9 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.3.3 papunkčiu: “.

  1. Asmeninės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo patvirtinimo pakeitimas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašymas:

2.1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1. Įstacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams (toliau - ASPĮ stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos), skirti gydytojams stacionariams (šios dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugos) (toliau - stacionarinės paslaugos), arba stacionarinėms ASPĮ kartu su pacientais, kurie buvo slaugyti. SARS-CoV-2 tyrimai (PGR metodai) yra tikri, jei jie yra atitinkami. C ir geriausias, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas,

„Tepinėlis virusas“ SARS-CoV-2 ASPĮ teikia pacientų nosiaryklės ir ryklių paimamų stacionarinų paslaugas. Pacientui suteikta stacionarinė paslauga, pradedanti teikti nepatyrusį virusą SARS-CoV-2 tyrimo atsakymą. ASPĮ vadovo nustatytą tvarką planuojančių stacionarinių paslaugų teikimo privalomosios izoliacijos metu gali būti teikiamos gydytojo sprendimu.

Jei COVID-19 pacientas yra pasireiškęs kaip vienas COVID-19, jis yra įsitikinęs, kad tai yra, ar pacientas yra įsitikinęs, ar COVID-19 pasirenkamas, jei pacientas pasirenka COVID-19. -19 kriterijų, reikiamo viruso SARS-CoV-2 tyrimo (varginančio PGR metodo) atsakymo, stacionarizuoto paciento palatoje turi būti vienas, o stacionarinės ASPĮ asmenybės naudojasi ne žemesnio kaip III saugumo lygio pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės. operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimas Nr. V-754 „Dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo priežiūros ir priežiūros sistemų“.Atliekamas visų patalpų, kurias galima pateikti pacientų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, galutinis (baigiamasis) valymas ir dezinfekcija. Stacionarizuotas pacientas (ar paciento atstovas) turi pasirašytą stacionarinę ASPĮ, nustatančią, kai asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra izoliuotos, atskiruose rūmuose, iki viruso SARS-CoV-2 tyrime (varginančio PGR metodo). Jei pacientas nepasirašius, tai bus reikalingas ligoninės gydymas ir (ar) būtinas izoliacija. Stacionarizuotas pacientas (ar paciento atstovas) turi pasirašytą stacionarinę ASPĮ, nustatančią, kai asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra izoliuotos, atskiruose rūmuose, iki viruso SARS-CoV-2 tyrime (varginančio PGR metodo).Jei pacientas nepasirašius, tai bus reikalingas ligoninės gydymas ir (ar) būtinas izoliacija. Stacionarizuotas pacientas (ar paciento atstovas) turi pasirašytą stacionarinę ASPĮ, nustatančią, kai asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra izoliuotos, atskiruose rūmuose, iki viruso SARS-CoV-2 tyrime (varginančio PGR metodo). Jei pacientas nepasirašius, tai bus reikalingas ligoninės gydymas ir (ar) būtinas izoliacija.

Jei viruso SARS-CoV-2 tyrimas (varginantis PGR metodas) yra paciento gydymo gydytojo sprendimu, kai ASPĮ nustatomas kaip pavyzdys, nurodytas minėtasis tyrimas, tačiau negatyvus virusas SARS-CoV-2 tyrimas (tirpūs PGR metodai), atsakymas, paciento stacionarizuotas ASPĮ vadovo nustatyta tvarka.

Pacientams, kuriems stacionarinėje ASPĮ teikiama pagalba, leidžiama gydytis ambulatoriškai, virusas SARS-CoV-2 tyrimas (varginantis PGR metodas) yra pateikiamas, jei jis yra pasireiškiantis bent vienam COVID-19, atsižvelgiant į tai, ar pacientai yra linkę į vieną epidemiologinį COVID-19 kriterijų, arba Gydytojo sprendimu pagal ASPĮ vadovo nustatymo tvarką.

Pacientų, atliktų viruso SARS-CoV-2 tyrimas (varginantis PGR metodas), gali būti išleidžiamas gydomųjų ambulatoriškai nesulaukus tyrimo atsakymas, jei pasirašytas stacionarinės ASPĮ vadovas, kai virusas SARS-CoV-2 tyrimas (varginantis PGR metodu), atliktas sutikimas laukti sutikime nurodytoje izoliavimo vietoje. Ši pastraipa nurodoma, kaip sutikimas yra nurodytas, jei pacientas nepasirašius šio sutikimo, jei bus reikalinga hospitalizacija, ir (ar) būtinas izoliacija, vadovaujantis Būtinojo hospitalizacijos metu bus nustatyta tvarka. “

2.2. Pripažįstu netekusiu galios 2.4 papunktį.

2.3. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.2. Pirmos šeimos gydytojo komandos nario konsultacija, kai pacientas kreipiasi dėl ūminio sveikatos būklės pablogėjimo, atsižvelgiant į ankstesnį nenustatytą pobūdį, ar dėl to, kad reikšmingas yra ankstesnis sveikatos sutrikimo pablogėjimo būdas, pacientas gali būti teikiamas tiesioginio kontakto būdu, kai kai kurie įtariami užkrečiami. ir (arba) paciento būklė leidžiama perduoti.

Pirmoji gydytojo specialisto konsultacija turi būti teikiama tiesioginio kontakto būdu, kai išrašomos formos E027 „Siuntimo konsultacijos, tyrėjai, gydymas“ (toliau - forma E027) (pateikiamos kai kurių įvairių ligų gydytojų konsultacijos (toliau - NGTK) metu) su pacientais susijusių duomenų gavimo).

ASPĮ pacientų interesai yra patenkinti, o ambulatorinės psichinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdai (tiesioginiai kontaktiniai duomenys arba nuotoliniu būdu).

Odontologinės ambulatorinės paslaugos teikiamos tiesioginio kontakto būdu.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų nuotoliniu būdu (toliau - NSPP) pacientų gali teikti AASPĮ:

4.2.1. šeimos gydytojo komandos narys;

4.2.2. pirmininkai ambulatoriniai psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai komandos narys;

4.2.3. Gydytojas specialistas, kuris vykdo ilgalaikius pacientų, sergančių lėtųjų ligų, sveikatos būklės stebėjimo pagal ilgą laiką pacientų, sergančių lėtųjų ligų, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtųjų ligų, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - IPSBS tvarkos aprašymas), ar kitų pavyzdžių, kai teisės aktų nustatyta tvarka nustatomos nereikalingos formos E027 siuntimas, ar surašytas naujas komandų dirbantis slaugytojas;

4.2.4. gydytojas specialistas, kuris gali pakartotinai paciento konsultaciją paversti tikruoju ambulatoriniu gydymo ar tyrimo epizodo metu; “.

2.4. Pakeičiu 4.3.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3.2.2. teikiamas NSPP pacientas, informacija apie suteiktą paslaugų teikimą buvo teikiama elektroniniu būdu (toliau - ESPBI IS) ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje pateikiami asmens dokumentai apie E025 „Ambulatorinio lankylankymo aprašymas“ (toliau - forma E025). Formoje E025 nurodytos NSPP pacientų suteiktos duomenų, laiko, naudingos informacinės ir ryšių technologijos, pacientų kreipimosi priežastys, subjektyvios pacientų sveikatos būklės (ar gali būti nurodytos NSPP pacientų teikiamos įvairios medžiagos, susijusios su specialiaisiais atvejais) ir suteiktos paslaugos; “

2.5. Pakeičiu 4.3.4.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3.4.2.3. Į ESPBI pateiktas elektroninis užpildytas ir elektroninis parašo ženklas E027, nurodytas:

4.3.4.2.3.1. ASPĮ, dirbantis siuntime išduodamą gydytoją, pavadinimą, kodą, rekomenduojamą ir telefoną;

4.3.4.2.3.2. ASPĮ, prie kurių pacientas prisirašęs, pavadinimą;

4.3.4.2.3.3. formos E027 išdavimo datą ir galiojimo laiką;

4.3.4.2.3.4. paciento duomenys:

4.3.4.2.3.4.1. vardas ir pavardę;

4.3.4.2.3.4.2. gimimo datą;

4.3.4.2.3.4.3. gyvenamąją vietą;

4.3.4.2.3.5. diagnozė ir ligos sutrikimas yra tarptautinės statistinės ligos ir sveikatos sutrikimų klasifikavimo pagrindas, kuris pateikiamas remiantis „Australijos modifikacija, TLK-10-AM“ (toliau - TLK-10-AM) arba siuntimo priežastimi;

4.3.4.2.3.6. ligos ar sveikatos sutrikimo anamnezę ir eigą;

4.3.4.2.3.7. su siuntimo išvadų pateikimo duomenimis, konsultacijų gydytojų specialistų išvadomis ir tyrimų atlikimo bei išvadų pateikimo duomenimis;

4.3.4.2.3.8. taikomą gydymą ir jo efektyvumą;

4.3.4.2.3.9. siuntimo tikslą (gauti NGTK paslaugą) ir gydytoją, kurio konsultacijų prašymus, profesinę kvalifikaciją;

4.3.4.2.3.10. kitas svarbiausias aplinkybes;

4.3.4.2.3.11. paslaugų suteikimo skubumas. “

2.6. Papildau 4.4 papunkčiu:

„4.4. Pacientams, turintiems COVID-19 būdingų simptomų ir (ar) tinkamų epidemiologinių COVID-19 kriterijų, planinių invazinių ir (ar) intervencinių diagnostinių procedūrų (toliau - procedūra) ambulatoriškai gali būti atliekami, kai ASPĮ vadovaujanti tvarka yra didesnė nei 48 val. po procedūros pradžios ASPĮ iš paciento nosiaryklės ir ryklių buvo paimtas tepinislis virusas SARS-CoV-2 tyrimu atliktas ir atliktas virusas SARS-CoV-2 (tirpūs PGR metodai) SARS-CoV-2 virusas RNR nerasta. „SARS-CoV-2“ tirpiklio (tirpaus PGR metodo) tyrimas atliekamas tada, kai pacientas turi izoliuotą virusą SARS-CoV-2 tyrime (tirpūs PGR metodai).

2.7. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. AASPĮ vadovas, kai pacientų registracija dėl tiesioginių kontaktinių konsultacijų, NSPP pacientų ir NGTK vykdomas šia tvarka:

5.1. Pirmojo lygio ambulatorijos AASP teikiamos, kai šie ASPĮ registracijos aktai arba skambučių centro telefonai yra paruošiami, jei pacientų registracijos informacinė sistema (toliau - IPR) yra ASPĮ elektroninių pacientų registracijos registre, atsižvelgiant į NSPP, o pacientai teikia pirminius ambulatorinius AASP teikėjus. specialistai:

5.1.1. atsižvelgiant į šeimos gydytojo komandos nario pakartotines konsultacijas, kai pacientas buvo tiesioginis kontaktinis gydytojas dėl sunkios sveikatos būklės pablogėjimo, atsižvelgiant į tai, kad nežinoma (ankstesnė nenustatyta), arba atsižvelgiant į tai, kad ankstesnės šeimos gydytojų grupės nario konsultacijos yra svarbios, pacientas įtaria, kai susirgo užkrečiamąja liga ir (arba) kai jo būklė lemia, kad jam bus suteikta nuotoliniu būdu;

5.1.2. dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros komandos nario konsultacijos;

5.2. antrinio ir (ar) tretinio lygio ambulatorinių vaistinių preparatų AASP teikėjai, jų registracijos arba AASPĮ skambučių centro telefonai už intelektinės nuosavybės teises, arba už AASPĮ elektroninių pacientų registracijos, jei NSPP bus atnaujinti, o gydytojai specializavosi specialiai konsultacijai. tuo metu, kai pacientas buvo laikomas ilgalaikiu pacientų, sergančių lėtųjų ligų, sveikatos būklės stebėjimo pagal IPSBS tvarkos aprašą, ar kitais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka nereikalingas forma E027;

5.3. ESPBI teikia ASPĮ konsultacinius dokumentus, jei reikia E027, pateikdamas elektroninę paraišką ir pateikdamas juos į ESPBI IS, ir nurodydamas, kad ASTĮ telefonų numeriai yra pateikti intelektinės nuosavybės teisių srityje, arba jei jie yra reikalingi. specialistu;

5.4. ASPĮ, registravimas į tiesioginį kontaktą su pacientų konsultacijomis, jei vykdomas vadovaujantis šia tvarka:

5.4.1. Pirminio lygio ambulatorijos AASP teikiamos ASPĮ gydytojų ar jo narių nario tiesioginio kontakto su pacientų konsultacijomis pacientų registracijos telefonu per ASPĮ registravimo įstaigą ar ASPĮ skambučių centrą, ar pacientų užregistruotų NSPP pacientų, kuriems buvo suteiktas gydytojas, sąrašą. vadovo nustatyta tvarka. Registracijos metu reikia išsiaiškinti, ar pacientas neturi COVID-19 būdingų simptomų;

5.4.2. antrinio ir (ar) tretinio lygio ambulatorijos AASP teikiamos AASP įmonės, pateikiančios telefono numerį ASPĮ registracijai arba ASPĮ skambučių centrui už intelektinės nuosavybės teises, arba už AASPĮ elektroninių pacientų registravimo metodą, esantį tiesioginio kontakto su pacientų konsultacijomis metu, E027 yra pateiktas į ESPBI IS, arba jei E027 yra išrašytas gydytojo sprendimo pacientas, ar jis yra užregistruotas gydytojas, ar jo komandos narys. Pacientų pasirinkimo tiesioginis kontaktinis gydytojo specialisto konsultacijos gavimas toje pačioje AASPĮ, kurį galima naudoti atliekant analizę gydytojui, pacientui į gydytoją specialisto konsultaciją registruoti gydytoją arba jo vadovaujantį dirbtinį slaugytoją. “

2,8. Papildau 8 1 papunkčiu:

„8 1 . Pacientų pasirinkimo tiesioginis kontaktinis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas, turintis AASPĮ, o gydytojas - jau turėjęs užregistravusių pacientų dėmesį į tiesioginį gydytojo specialisto konsultaciją, ar stacionarinių pacientų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas, ASPĮ - skubios medicinos pagalbos paslaugų teikėjas. E027 gali būti nepildomas, bet daromas įrašas formoje E025 ir (ar) formoje E003 „Stacionaro epikrizė“, nurodytas nurodomas aprašymas 4.3.4.2.3.5–4.3.4.2.3.11. Pakuotėje nurodomi duomenys, o kai pacientai išgyvena į stacionarą - ir stacionarizuoja. tikslas. “

2.9. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. ASPĮ gali užtikrinti, kad ASPĮ pacientų atžvilgiu turėtų geriausius infekcinius kontrolės reikalavimus. Pacientai ir jų lankytojai, būdami ASPĮ, naudojasi apsauginėmis priemonėmis (kauke, respiratoriumi), o kai jie yra specialiai skirti sveikatos priežiūros paslaugoms, teikia specialias paslaugas.

2.10. Pakeisti 1 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Paslaugos gali būti teikiamos tik Lietuvos nacionalinės sveikatos seserims (toliau - LNSS), susijusios su ASPĮ, kurių visi pacientų duomenys bus pateikiami, ir kurie bus teikiami paslaugų teikimo būdams, taip pat pateikiami ir pateikiami atsakymai į rekomendacijas, taip pat aprašomi ir aprašomi ESPBI IS. atvežtas, kai pacientų išduodamos teisės aktais pagrįstos žinios ir kiti dokumentai, neturintys patvirtintų elektroninių formų.

Paslaugos gali būti teikiamos tik tada, kai LNSS nepriklauso ASPĮ, o kai visi kiti pacientų duomenys yra teikiami, teikiant paslaugas, įskaitant minėtą gydymą, pateikiant atsakymą į rekomendacijas, nurodant medicininius vaizdus, ​​jų aprašymą ir kt., ASPĮ informacinę sistemą, kai pacientui išduodamos pažintys ir kiti dokumentai, neturintys patvirtintų elektroninių formų “.

2.11. Pakuotė 1 priedas 4,4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.4. ASPĮ asmeninis darbas teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams, turintiems bent vieną aiškios etiologijos COVID-19 būdingą simptomą, turintiems viruso SARS-CoV-2 tyrimą (varginantis PGR metodas) SARS-CoV-2 virusas RNR nerasta, o pacientams, neturintiems COVID- HN 47-1: 2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. 19 būdingų simptomų, organizuojamas vadovaujantis Lietuvos higienos normai“. „Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1: 2012„ Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai „patvirtinimo“, (toliau - HN 47-1: 2012) nustatytais reikalavimais. ASPĮ personalo darbo teikėjas asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams, tiriamojo virškinimo metodo COVID-19 būdingo viruso viruso SARS-CoV-2 tyrimui (varginančiam PGR metodui) SARS-CoV-2 viruso RNR nerasta, organizuotas vadovaujantis HN 47-1: 2012 m. 47-1: 2012 nurodytos izoliavimo priemonės, skirtos per orą (su lašeliais) plintančioms infekcijų valdyti. Kai kurie ASPĮ darbuotojai dirba ir komplektuoja ASPĮ, nustatant priemones, užtikrinant darbuotojų ir pacientų saugų bei kontaktinį atstatymą (gali būti taikomi kiti darbuotojų organizavimo ypatumai, nustatyti ASPĮ vadovas). “ 2012 nurodytos izoliavimo priemonės, skirtos per orą (su lašeliais) plintančioms infekcijų valdyti. Kai kurie ASPĮ darbuotojai dirba ir komplektuoja ASPĮ, nustatant priemones, užtikrinant darbuotojų ir pacientų saugų bei kontaktinį atstatymą (gali būti taikomi kiti darbuotojų organizavimo ypatumai, nustatyti ASPĮ vadovas). “ 2012 nurodytos izoliavimo priemonės, skirtos per orą (su lašeliais) plintančioms infekcijų valdyti. Kai kurie ASPĮ darbuotojai dirba ir komplektuoja ASPĮ, nustatant priemones, užtikrinant darbuotojų ir pacientų saugų bei kontaktinį atstatymą (gali būti taikomi kiti darbuotojų organizavimo ypatumai, nustatyti ASPĮ vadovas). “

2.12. Pakeisti 2 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Paslaugos gali būti teikiamos tik Lietuvos nacionalinėms sveikatos seserims (toliau - LNSS), susijusios su asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, kurių metu bus teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, įskaitant ambulatorinį apsilankymo planą, švirkščiant, atsakant į rekomendacijas, medicininius vaizdus, ​​jų aprašymus ir kt. , tvarko ESPBI, o LNSS nepriklausomos ASPĮ pacientų duomenys yra būtini ir užtikrinami, kad jų ASKĮ informacinės sistemos būtų pristatytos, kai atvežtas iš pacientų išleistas pažymas ir kiti dokumentai, neturintys patvirtintų elektroninių formų. “

2.13. Pakeičiu 2 priedo 3.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.2.2. kai ASPĮ darbuotojai dirba ir komplektuoja ASPĮ, nustatant priemones, užtikrinančias darbuotojų ir pacientų saugumą bei kontaktų atsekamumą (gali būti taikomi darbo vietų deklaravimas, kiti darbo organizavimo ypatumai, įsteigti ASPĮ vadovą); “.

2.14. Pakuotė 2 priedas 3.4

„3.4. Nustatyti pacientų srautų valdymo principus: „.

2.15. Pakeičiu 2 priedo 3.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.4.1. COPID-19 būdingi simptomai pacientams, nes jų pacientų grupių pacientams, kai jų pacientų grupei priskiriami, o ASPĮ - tai jos paslėptas arba paskiriantas keletą skirtingų patalpų, kartu su kitais ASPĮ vadovo nurodytais būdais, turintiems patirties COPID-19 simptomų neturinčių pacientų srautų atskyrimas; “.

2.16. Pripažįstu netekusiu galios 3.4.2 papunktį.

2.17. Pripažįstu netekusiu galios 3.4.3 papunktį.

2.18. Pripažįstu netekusiu galios 2 priedo 3.4.7 papunktį.

2.19. Pakeičiu 2 priedo 3.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.5.2. Duomenys apie kiekvieną ASPĮ pacientų skaičių turi būti kaupiami ir prireikus pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrams, ASPĮ steigiami nacionaliniai visuomenės sveikatos centrai ir Sveikatos apsaugos ministerija. “.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

 

NEMOKAMA KORONOS KARŠTOJI LINIJA 1808 (VISĄ PARĄ)

 

 

maketas

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ......................

NEMOKAMA KORONOS KARŠTOJI LINIJA 1808 (VISĄ PARĄ)

Dabar sustabdyti sparčiai plintančią pandemiją Vyriausybės sprendimu nuo kovo 16 d. Šalyje skelbiamas dviejų savaičių karantinas !!!

GYDYMO ISTAIGOJE SUTEIKIAMA TIK BUTINOJI MEDICININĖ PAGALBA,   atšaukiami profilaktiniai sveikatos tikrinimai, planiniai skiepai, odontologijos paslaugos, reikalingi tik odontoliginę pagalbą  .

MIELI PACIENTAI,

Dėl jūsų gero saugumo skatiname - LIKITE NAMUOSE!

Pirminės sveikatos priežiūros centrai, šeimos gydytojų ir slaugytojų darbo metodai keičiami. Norime informuoti, kad:

  • • Įstaigė patekti į autobusą gali tik tada, kai aptariama sveikatos situacija.
  • • Konsultacijos su šeimos gydytojais ir slaugytojais autobusais vykdomos nuotoliniu būdu - naudingos telefoninės konsultacijos.
  • • Nuolat vartojamų vaistų receptai ir medicinos priemonių autobusų pratęsiamos nuotoliniu būdu.
  • • Nedarbingumo pažymėjimai dėl karantino, traumos ar ligos autobusai išduodami ir tęsiami nuotoliniu būdu.
  • • Profilaktinės sveikatos patikros šiuo metu atidedamos.
  • • Dėl planinių skiepijimų visų pirma susisiekite su savo gydytojais.
  • • Laboratoriniai tyrimai bus atlikti tik šeimos gydytojo sprendimu ir tik tiems žmonėms, kuriems reikia.
  • • Planinės gydytojų specialistų konsultacijos atidedamos arba organizuojamos nuotoliniu būdu. Tik su konsultacijomisnčio gydytojo leidimu ir konkrečiu nustatymu laiku bus galima patekti į įstaigą.

Normalūs nuraminti, kai šeimos gydytojai ir slaugytojos teikia jums visą reikalingą pagalbą ir užtikrina būtiną paslaugų teikimą.

Mūsų tikslas - jūsų ir jūsų artimųjų sveikatos išsaugojimas!

 

Dėl galimo KORONAVIRUSO plitimo Lietuvoje

 Įtarus sau   Koronaviruso susirgimą skambinant 1808   ir (ar) informuojant apie jūsų gydymo įstaigą telefonu 8-443-25566.

Į gydymo įstaigą nevykti.

Rekomendacijos gali keistis augant pacientų srautui.

Jei tik karščiuojate ir kosėjate, bet nesergate blogai kontroliuojamu cukriniu diabetu, sunkia širdimi, galvos kraujotakomis ar inkstų liga, greičiausiai greičiausia jūsų sveikata kontroliuojama, nepanikuokite. Tiesiogiai laikykitės gydytojų nurodymų.

Jei jūs susirinksite, kai bus reikalinga stacionarinė pagalba, padidės tikimybė, kad padidės tikimybė.

Lažybos DĖMESIO - DUSULYS DAŽNAI BŪNA PSICHOLOGINĖS KILMĖS.

Pabandykite nusiraminti ir dar kartą įvertinti, ar tikrai jūs nusiteikę, ar tiesiog jaudinatės.

Nepamirškite, kai vaikai, paaugliai ir jauni žmonės serga greičiau. Realiai vertinkite riziką.


 Geriausiai užduodami klausimai dėl naujojo koronaviruso ir rekomendacijų gyventojams

Koronavirusai - tai didelės grupės virusai.

Dažniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar net besimptomes infekcijas, tačiau gali sukelti ir sunkias kvėpavimo takų infekcijas, tokias kaip Artimųjų Rytų respiracinio sindromo (ARRS) ar sunkaus ūminio respiracinio sindromo (SŪRS) koronavirusines infekcijas.

 INFORMACIJA NEĮGALIEMS  IR SUNKIAI VAIKŠTANTIEMS PACIENTAMS

-    Neįgalieji, arba sunkiai vaikštantys pacientai, kuriems sunku užlipti laiptais į I aukštą, prašome paskambinti  prie pastato pagrindinio įėjimo  nurodytu įstaigos telefono numeriu ir mūsų darbuotojai išeis pasitikti ir padėti užlipti į pirmą aukštą.

 - Informacija apie sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis, bei gydymo kainas skelbiame įstaigos skelbimų lentoje. Jei norimos informacijos nėra skelbimų lentoje prašome kreiptis į įstaigos administraciją.                 

  -Be eilės priimami: karščiuojantys, nėščios moterys, neįgalūs su spec. poreikiais.

   -Lietuvos įstaigų, kuriose pacientai galėtų gauti medicininės reabilitacijos paslaugas, sąrašas yra  registratūroje.

  

PACIENČIŲ DĖMESIUI : 

UAB „Šeimos sveikatos centre“ bus atliekamos nevaisingų porų ištyrimo ir gydymo procedūros:

·         Gyd. ginekologo  apžiūra, konsultacija ir ultragarsinis tyrimas;

·         Kiaušintakių pratekamumo tyrimas ultragarsu (Hysterosalpingosonoskopija) su gyd. ginekologo konsultacija, procedūra atliekama naudojant ExEm putas;

·         Ištyrimas dėl lytiniu keliu plintančių infekcijų: Chlamydiatrachomatis, Ureaplasmaurealyticum ir parvum, Mycoplasmagenitalium, Gardnerellavaginalis, Trichomonasvaginalis, Neisseriagonorrhoeae;

·         Hormonų tyrimai;

·         Konsultacija ir echoskopija, sekant folikulų brendimą kiaušidžių stimuliacijos metu.

 

Atliekami tyrimai nėščiosioms:

·         Vaisiaus echoskopija;

·         Vaisiaus echoskopija ir fetoplacentinės kraujotakos tyrimas dopleriu;

·         PRISCA I (vaisiaus apsigimimų rizikos įvertinimas 11-13 nėštumo sav.);

·         PRISCA II (vaisiaus apsigimimų rizikos įvertinimas 14-22 nėštumo sav.); 

·         Neinvazinis prenatalinis vaisiaus DNR tyrimas (NIPT).

 

 centre jau taikomas modernus ir neskausmingas kiaušintakių pratekamumo tyrimas- HyFoSy

 HyFoSy kiaušintakių praeinamumo tyrimas   modernus, saugus, neskausmingas ir labai efektyvus kiaušintakių praeinamumo tyrimas su ExEm® putomis ultragarso kontrolėje - HyFoSy (angl. Hysterosalpingo Foam Sonography).

 Kiaušintakių praeinamumo tyrimas yra vienas svarbiausių vertinant kiaušintakių būklę ir diagnozuojant nevaisingumą ar aiškinantis jo priežastis. Sutrikęs ar nepakankamas kiaušintakių praeinamumas yra viena iš daugelio nevaisingumo priežasčių, diagnozuojamas apie 12-13% nevaisingų moterų.

 HyFoSy metodas pasaulyje jau plačiai naudojamas kaip pirmasis atrankinis (screening) kiaušintakių praeinamumo tyrimo metodas. Atlikus HyFoSy iki 80% tirtų moterų nereikalinga atlikti histerosalpingografijos.

 Pagrindinis šio metodo privalumas – jį galima atlikti ambulatorinėmis sąlygomis, nereikalinga moters hospitalizacija į stacionarą. Kitas labai svarbus aspektas – tyrimo metu neatliekama rentgeno nuotrauka, nenaudojami rentgeno spinduliai, tyrimas yra saugesnis moteriai. 

 Kaip atliekamas HyFoSy tyrimas? 

Atliekant HyFoSy echogeninių putų pagalba kontrastuojami kiaušintakiai ir vertinamas jų praeinamumas. Atliekant tyrimą čia pat iš ypač gryno vandens ir švirkšte esančios kontrastinės medžiagos yra gaminamos echogeninės putos, kurios specialaus labai plono kateterio pagalba iš lėto yra leidžiamos į gimdos ertmę. Tuo pačiu metu echoskopo monitoriuje yra stebimas putų pasiskirstymas pilvo ertmėje. Jei putos neprasiskverbia į pilvo ertmę, vadinasi toje pusėje (ar abiejose) kiaušintakiai yra nepratekami

 ....................................

 

Nuo gruodžio mėn. UAB „Šeimos sveikatos centre“  pradėjo dirbti

Spec. pedagogė – logopedė RENATA BARTKUVIENĖ.

Paslaugos mokamos.

Išankstinė registracija vykdoma tiesiogiai telefonu  Nr.:  8-614-55745

 

..........................................................................................

 PACIENTŲ DĖMESIUI -     Pasikeitė įstaigos darbo laiką

 Pirmadieniais - Penktadieniais: 8:00 - 18:00 val.         

Šeštadieniais:                                    nedirba .  

Būtinoji medicinos pagalba bet kada teikiama VšĮ Mažeikių ligoninės priėmimo skyriuje. „Nesant būtinos pagalbos atvejo“, „prisirašykite į mūsų gydymo įstaigų ligonines“, - kreipkitės į „Ligonines“ priėmimo skyriams.

Jei pacientas kreipsis į Ligoninės priėmimo skyrių, nesant būtinų medicinos pagalbai, mūsų įstaigų darbo metu - autobuso mokama.

Būtinosios medicinos pagalbos teikimo aprašymas yra registruojamas.

 

Naujos paslaugos

Nuo š.m. liepos 1 d. pradėtos teikti antrinio lygio akušerijos-ginekologijos paslaugos.

Daugiau