Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka

                                                                                                                                                  Patvirtinta UAB "Šeimos sveikatos centras"  2015-12-21d. Direktorės įsakymu Nr.15-41

MOKAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Būtinoji medicinos pagalba (šios pagalbos teikimo tvarką bei mastą įsakymu patvirtina Sveikatos apsaugos ministras), visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į jo gyvenamąją vietą teikiama nemokamai.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „Šeimos sveikatos centro“ Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis LR SAM 1996-03-26d. įsakymu Nr.178, patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2, LR SAM 1999-07-30d. įsakymu Nr. 357 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, LR SAM 2000-05-31d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, LR SAM 2008-05-09d. įsakymu Nr. V-436 patvirtintu Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašu, LR SAM 2011-05-20d. įsakymu Nr. V-506 patvirtintu Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašu, LR SAM 2014-07-11d. įsakymu Nr. V-794 patvirtinta Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka bei kitais teisės aktais.

2. Šis Aprašas reglamentuoja UAB „Šeimos sveikatos centras“ teikiamų mokamų paslaugų teikimo pagrindus, mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už suteiktas mokamas paslaugas tvarką, už mokamų paslaugų teikimą atsakingus darbuotojus bei kitus klausimus.

3. Šiame Apraše naudojamos sąvokos:

3.1. Mokamos paslaugos – mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms UAB „Šeimos sveikatos centras“, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

3.1.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų.

3.1.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;

3.1.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

3.2. Pacientas – dėl mokamų paslaugų suteikimo į UAB „Šeimos sveikatos centras“ besikreipiantis asmuo.

3.3. Kitos Apraše naudojamos sąvokos atitinka įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose naudojamų sąvokų reikšmes.

4. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteikiamos centre, moka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriško sveikatos draudimo įstaigos.

5. Pacientams, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ar neprisirašę prie UAB „Šeimos sveikatos centro“, įstaigos suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.

6. Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms centre nuolatiniams šalies gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:

6.1. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui;

6.2. Lietuvos Nacionalinei sveikatos sistemai (LNSS) nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimu

centre pacientui teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.), kurios yra būtinos, kad gydytojas galėtų pacientams suteikti paslaugas pagal savo kompetenciją;

6.3. Pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t.y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;

7. UAB „Šeimos sveikatos centre“ teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas. Gydantis odontologas arba gyd. odontologo padėjėjas surašo į Asmens sveikatos istorijoją (ambulatorinę kortelę) kortelę nurodydamas mokamų paslaugų kodus pagal įstaigoje patvirtintą kainyną ir siunčia pacientą į kasą įmokoms atlikti. Pacientas savo sutikimą patvirtina parašu savo Asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje).

8. Paslaugos, nefinansuojamos iš PSDF biudžeto:

8.1. Sveikatos apsaugos ministerijos numatytos administracinės paslaugos:

- už kompensuojamųjų vaistų pasus;

- rašytinės informacijos, kuri nesusijusi su siuntimais tyrimams arba konsultacijoms, teikimas.

8.2. Vakcinacija neplaninė. Jos kainą sudaro perkamos vakcinos kaina. Vakcinos užsakomos individualiu asmens prašymu. Kuomet pristatoma užsakytoji vakcina į įstaigą, informuojamas pacientas, siunčiamas į kasą įmokai atlikti ir atliekama procedūra.

II MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

9. UAB „Šeimos sveikatos centras“ darbuotojai, teikiantys mokamas paslaugas, užtikrina pacientų informavimą apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, informaciją apie mokamų paslaugų kainas ir apmokėjimo už jas tvarką.

10. Prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti, įstaigos darbuotojas (gydytojas, slaugytoja) privalo:

10.1. Pacientą (arba paciento atstovą) informuoti apie jo teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų paslaugų sąrašą, patvirtintą LR SAM 1999 m. liepos 30 d įsakymo Nr. 357 „ Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“;

10.2. Užtikrinti, kad pacientas, visą suteiktą informaciją ir mokamos paslaugos pasirinkimą, medicinos dokumentuose patvirtintų parašu;

11. Asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje) turi būti paciento patvirtintas parašu sutikimas dėl mokamų paslaugų teikimo.

12. Pacientui (ar jo atstovui) pageidaujant, kad už paslaugas būtų išrašyta sąskaita faktūra, jis su apmokėjimą įrodančiu dokumentu kreipiasi į įstaigos buhalteriją.

13. Neatlikus paslaugos ir pacientui pageidaujant grąžinti sumokėtus pinigus, būtinas paciento prašymas ir sveikatos priežiūros specialisto patvirtinimas, jog paslauga neatlikta. Visa tai turi būti pažymėta paciento medicininėje dokumentacijoje.

14. Pinigai už mokamas paslaugas mokami į įstaigos kasą, išduodamas kasos aparato čekis, pacientui pageidaujant,- buhalterijoje išrašoma sąskaita-faktūra.

15. Lėšų apskaita vykdoma vadovaujantis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarka.

16. Pajamos, gautos už mokamas paslaugas, apskaitomos atskiroje sąskaitoje.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas skelbiamas įstaigos internetiniame puslapyje bei registratūroje.

16. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsakingi mokamą paslaugą teikiantys darbuotojai.